Астана қ. аудандарында судың сапасы

Астана қаласының ауыз суының сапасын қамтамасыз ету

Ауыз суының сапасын қамтамасыз ету мәселесі «Астана су арнасында» МКК былай шешіледі.

-          Су ағу көздеріндегі су мен ауыз судың сапасын бақылау жүйесі арқылы

-          Су құбырдарындағы қорғағыш функция қызметін атқаратын технологиялар мен залалсыздандыру деңгейін жоғарылату арқылы

Судың сапасын  аккредиттелген сынақ зертханалары бақылайды.  Судың сапасын бақылау жүйелерін дамыту және жүзеге асыру былайша жүргізіледі:

1)    СЛ  бақылаудың қажет нормасын жүзеге асыратын жоғары дәрежедегі құралдар мен құрылғылармен жабдықтау.

2)    Судың сапасын бақылайтын жаңа заманауи әдістерді енгізу

3)    Бақылау көрсеткіштерінің тізімін кеңейту

Судың сапасын арттыру бойынша қазіргі заманның замануи жетістіктері қолданылады, атомдық-абсорбациялық спектрометрия, газдық хроматография, иондық хроматография. Бүгінде СЛ акредитациялау  облысы бойынша 100-ге жуық көрсеткіштер бар.  Үнемі өндірістік бақылау 52 көрсеткіш бойынша жүргізіліп отырады.  Сапа көрсеткіштерінің динамикасы

№ п/п
Наименование показателя
Норма по НД
Питьевая вода
1
Мутность, мг/дм3
1,5
0,2
2
Цветность, град.
20
5
3
Окисляемость, мгО2/дм3
5,0
3,1
4
Жесткость, мг-экв/дм3
7,0
3,6
5
Аммиак, мг/дм3
2,0
0,05
6
Нитриты, мг/дм3
3,0
менее 0,003
7
Нитраты, мг/дм3
45,0
0,69
8
Хлориды, мг/дм3
350,0
82,6
9
Сульфаты, мг/дм3
500,0
57,5
10
Остаточный хлор свободный, мг/дм3
0,3 - 0,5
0,49
11
Железо, мг/дм3
0,3
0,05
12
Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3
отсутствие
отсутствие
13
Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3
отсутствие
отсутствие
14
Общее микробное число, число образующих колоний бактерий в 1 см3
Не более 50
0

 

Бақылауды күшейту мақсатында, нормативтік талаптардың ауытқу қауіпін алдын-алу үшін және  қолданушыларға судың сапасын қамтамасыз кепілдігін беру үшін, біздің аймаққа тән, металлдардың  20 органикалық байланысы мен 16 көрсеткіші, сондай-ақ 6 микробиологиялық көрсеткіші анықталды.

Жыл сайын  сынақ зертханалары 236800 сараптама мен бақылаудың 70000 түрімен толықтырылады, оның ішінде судың шығу көздері, сондай-ақ ауыз судың су құбырлар жүйесі мен  қолданушыларға тарату жүйесі бар.

Астана қаласындағы су құбырларындағы суды  сақтау қорлары  №104 «Су шығу көздерінің, шаруашылық және ауыз су мақсатында қолданылатын су тоғандарының,  шаруашылықты және ауыз сумен қамтамасыз ету және мәдени-тұрмыстық желердегі суды қолдану, сондай-ақ су объектілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша» санитарлық-эпидемиялық талаптарға сай және сапасы 2874-82 «Ауыз су» МемСт жауап береді. «Астана су арнасы» МКК ауыз судың қауіпсіздігіне  эпидомологиялық тұрғыда және химялық құрамы бойынша зиянсыздығына кепілдік береді.